โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

# 045-353401-2 ต่อ 4650วิธีวิสัยทัศน์/พันธกิจห้องเรียนวิทยาศาสตร์


โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์

วิธีการดำเนินการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

พันธกิจ

1.บริหารจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนำไปสู่การเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ
2.พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับชาติเพื่อนำไปสู่การสร้างนักวิจัยและนวัตกรที่ตอบโจทย์ของบริบทการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
3.ร่วมมือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันทั้งในด้านของกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ทักษะกระบวนการและการคิดแบบวิทยาศาสตร์และทักษะจำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะกระบวนการและการคิดแบบวิทยาศาสตร์สำหรับนักวิจัยและนวัตกรที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี่ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม


กรอบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสาหลักยุทธศาสตร์ : ACE
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เสาหลักที่ 2 : Characteristics of Scientist, Researcher and Innovator
มีคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกร
เสาหลักที่ 3 : Essential Skills of the 21st Century
มีทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21