โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

# 045-353401-2 ต่อ 4650วัตถุประสงค์


โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาศักยภาพด้านตามความถนัดและความสนใจ
3.สนับสนุนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
4.มีทักษะและความรู้ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับสากล
5.สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner)
6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม
7.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา และการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้
8.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข