โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

# 045-353401-2 ต่อ 4650

จุดเด่นของหลักสูตร

Facebook

Videoข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี #รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ นายธีรวุฒิ พลอยจินดามณี นายวุฒิชัย รชตภคนันท์ ที่ปรึกษา คุณครู ศตภิษัช ไกรษี วมว. ม.อุบล - SCiUS UBU #SCiUSUBUที่ที่ความสำเร็จสร้างได้

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก

บุคลากร

ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

ดร.องอาจ จูมสีมา

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม

ผู้อำนวยการโครงการ วมว.

นายปราการ ภิรมย์กิจ

ผู้ประสานงานโครงการ วมว.

นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

อาจารย์ธวัชชัย สลางสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ดร.ประนอม แซ่จึง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

นายชาติชนะ โมฬีชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

นายสตาร์ ปาซิโร

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.