📢📢 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก👉 1.http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/112 2.http://scius.most.go.th/upload/deposit…

อ่านต่อ

📣ประกาศแจ้งแนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการมอบตัวและทำสัญญา นักเรียนโครงการ วมว. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีข้อกำหนดก่อนการทำสัญญาดังนี้

📣ประกาศแจ้งแนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการมอบตัวและทำสัญญา นักเรียนโครงการ วมว. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหา…

อ่านต่อ

📢ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ นักเรียนโครงการ.วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน…

อ่านต่อ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม(ครั้งที่2) โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม นายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์ สุรวิทยาคาร เด็กชายธนกฤต บุญเรือง เบ็ญจะมะมหาราช นางสาวณิชา วัฒนพฤกษชาติ สตรีสิริเกศ เด็…

อ่านต่อ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม(ครั้งที่1) โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม เด็กชายพศิน นิลธนาปกรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช เด็กหญิงธันย์ชนก นะชา ขอนเเก่นวิทยายน เด็กหญิงพุทิตา ยางงาม ลือคำหาญวาริน…

อ่านต่อ