การรับสมัครเข้าเรียน

การรับสมัครเข้าเรียนในโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน วมว.

กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(ใช้ ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

จำนวนที่รับ  30 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
  6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
  7. สามารถ พักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะ โรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

รับสมัครวันที่ 1-30 สิงหาคม ของทุกปี เว็บไซต์รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/ประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา 2561เอกสารแนบท้ายประกาศ 1เอกสารแนบท้ายประกาศ 2