เกี่ยวกับโครงการ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

วมว. หรือ “Science Classrooms in University-Affiliated School Project (SCiUS)”

ว ตัวแรก หมายถึง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ม หมายถึง มหาวิทยาลัย
ว ตัวที่สอง หมายถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วมว. เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศ โดยการจัดการศึกษาที่รองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีศักยภาพสูง ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน

การจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนใน กำกับของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนห้องเรียน วมว.
  1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ นักวิจัยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ทำโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) โดยสัมผัสกับหน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการโอนหน่วยกิต ในโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องทดลอง – ปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์กีฬา เป็นต้น การศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/นำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  2. นักเรียนจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง และได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
  3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้สนับสนุนนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) โดยผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2

  1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

1) นักเรียนที่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2

2) ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่รับใช้สังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

4) ทำโครงงานและเสนอผลการทำโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการประเมินขั้นต่ำ “ผ่าน”

5) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม

6) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นตามที่โรงเรียนกำหนด

7) การปฏิบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการตามที่โรงเรียนกำหนดพิจารณาเป็นรายๆ ไป

  1. เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 (สำหรับใช้กับนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)

“นักเรียนในโครงการ วมว. จะผ่านเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ได้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา

หากนักเรียนคนใดมีผลระดับ คะแนนการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภายใน 1 ภาคการศึกษา”

ทั้งนี้ กรณีนักเรียนไม่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนดได้ : นักเรียนผู้นั้นสามารถเรียนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. เช่นเดิมได้ โดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลจากโครงการตามที่คู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ ให้โรงเรียนทำความตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อแสดงความยินยอมให้นักเรียนเรียนต่อไปโดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของนักเรียน

  1. การลาออกจากโครงการ วมว. ระยะที่ 3

กรณีนักเรียนโครงการ วมว. ขอลาออกในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียน พิจารณาเรียกเงินสนับสนุนคืนหรือพิจารณาปรับเงินภายใต้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินที่สนับสนุนนักเรียนไปแล้ว

  1. ประเด็นการลาพักการศึกษาของนักเรียนโครงการ วมว.

นักเรียนโครงการ วมว. สามารถลาพักการศึกษาได้ในประเด็น :  เจ็บป่วย  ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของโครงการอื่น และเหตุจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ  มติคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558