บุคลากร

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

1.นายปราการ ภิรมย์กิจ    ดำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ วมว.    โทร 089-9251659

2.นางสาวพัชรินทร์  ศรีพล   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว. โทร 089-2859212

3.ว่าที่ ร.ต.หญิง กมลชนก  ทองหมื่น  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว. โทร 063-5166322

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ วมว.

1.ดร.ประนอม  แซ่จึง                   โทรศัพท์ 086-6536995

2.ดร.สุทธนา  ปลอดสมบูรณ์        โทรศัพท์ 081-6697100

3.ดร.อนุสรณ์  บันเทิง                  โทรศัพท์ 081-0741380

เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.

1.อ.รัชวุฒิ  โครตลาคำ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหอพักนักเรียนชาย   โทรศัพท์ 089-0481116

2.นางสาวเสาวนีย์  เหล่าสิงห์    ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหอพักนักเรียนหญิง  โทรศัพท์ 087-3778927

3.ว่าที่ ร.ต.หญิง กมลชนก  ทองหมื่น  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหอพักนักเรียนหญิง  โทรศัพท์ 063-5166322