ประวัติโครงการ

ตาม ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2551 – 2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาสากลและสื่อสารสนเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งความ ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระหว่างนั้น ศ.ดร. ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายสันต์ชัย พุทธบุญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ วมว.

ต่อ มาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้นำเสนอศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในด้านต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ วมว. ต่อคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หลังจากการนำเสนอศักยภาพและความพร้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 โดยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคู่ร่วมโครงการ วมว.

ในการ ดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาสากลและสื่อสารสนเทศมายาวนานอย่างเหนียวแน่น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ วมว.

วัน ที่ 15 สิงหาคม 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยา ศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีผลการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2557 ได้ในลำดับแรก หากมีการจัดเตรียมศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบตามแผนการพัฒนาที่โครงการ วมว. กำหนด ในระหว่างนั้นทั้งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นคู่ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ใน ปีการศึกษา 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน มหาวิทยาลัย – โรงเรียนแห่งใหม่ จึงได้ชะลอการประเมินศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัย– โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ออกไปก่อน

วัน ที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 และจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยา ศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ วมว. ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักเรียนในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 และทำการสอบคัดเลือกรอบแรกในเดือนธันวาคม 2557

http://www.scius.sci.ubu.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/โครงสร้างคณะกรรมการโครงการ-วมว-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.pdf