📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม(ครั้งที่2) โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม นายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์ สุรวิทยาคาร เด็กชายธนกฤต บุญเรือง เบ็ญจะมะมหาราช นางสาวณิชา วัฒนพฤกษชาติ สตรีสิริเกศ เด็…

อ่านต่อ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม(ครั้งที่1) โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม เด็กชายพศิน นิลธนาปกรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช เด็กหญิงธันย์ชนก นะชา ขอนเเก่นวิทยายน เด็กหญิงพุทิตา ยางงาม ลือคำหาญวาริน…

อ่านต่อ