📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม นางสาวญาณิศา เจริญพร เบ็ญจะมะมหาราช นายภควัฒน์พงษ์ วงศ์วรรณวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช เด็กชายนฤภัททร์ สินชุม เบ็ญจะมะม…

อ่านต่อ

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง โครงการ วมว. ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 📣สำหรับผู้ที่ได้เป็นตัวจริงยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน เด็กชายพงศกร ชัยสิทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์ สุขเกษม เบ็ญจะมะมหาราช เด็กหญิงปริณดา แสงสุวรรณ ลือคำหาญว…

อ่านต่อ