📢📢โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก👉 http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/101 รับสมัครออนไลน์ คลิก👉http://admission.mwit…

อ่านต่อ

🏆🎉🎊โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ในการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Young Scientists Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย 🏆🎉🎊

🏆🎉🎊โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ดังต่อไปนี้ 1.นางสาวพรลภัส พล…

อ่านต่อ

🏆🎉🎊โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ดังต่อไปนี้ 1.นางสาวพรลภัส พลราษฎร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดนวัตกรรม เรื่อง Sound absorber from composite natural rubber and extracted rice stubble cellulose อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ 🏆🎉🎊 2.นางสาวพัชราภา สินธุประสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม เรื่อง Design of a motorcycle anti-theft device using a fingerprint scanner อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์สายชล พิมพ์มงคล 🏆🎉🎊 3.นางสาวอัญชนิกานต์ นันตะสุข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรม เรื่อง An application of IOT in the development of prototypical embedded system box for multipurpose bicycle อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน:ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น และ คุณครูศตภิษัช ไกรษี🏆🎉🎊 4.นางสาวกุลธิดา สุพรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรม เรื่อง Estimations of Definite Integral By Using Cubic Spline อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร 🏆🎉🎊 ในการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Young Scientists Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย 🏆🎉🎊

ขอเชิญนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “การเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นสารมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงสมจิตร ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.10 – 11.00 น. ณ ห้อง SC.135

ขอเชิญนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “การเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นสารมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์”วิทยากรโดย …

อ่านต่อ