ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 1(ม.5) รุ่น 2 (ม.4) ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 14 คน

ที่ชื่อ -สกุลสาขารางวัลเกียรติบัตร
1นายพงศพัศ ประชุมแดงคณิตศาสตร์เหรียญทองแดง
2นางสาวชุตินันท์ แสงสุขฟิสิกส์เหรียญทองแดง
3นายศุภวิชญ์ จังตระกูลชีววิทยาเหรียญทองแดง
4นางสาววารุณี รัตนสกุลวงศ์ภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
5นายมังกร ส่งเสริมภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
6นางสาวชนกนันท์ คำเสนาะภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
7นายพงศพัศ ประชุมแดงภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
8นางสาวไพลิน อาจแก้วภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
9นายวชิระ สุริยวงศ์ภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
10นางสาวพุทธพร ทองแดงภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
11นางสาวอรชพร มิตรตระกูลภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
12นางสาวพิมพิศา ชัยปัญญาภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
13นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิลภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
14นายบุญยกร ไกรยาภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 19 คน

ที่ชื่อ -สกุลสาขารางวัลเกียรติบัตร
1นางสาวรมิตา วังไพศาลคณิตศาสตร์เหรียญเงิน
2นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์คณิตศาสตร์เหรียญทองแดง
3นายภัทรธร คำแน่นคณิตศาสตร์เหรียญทองแดง
4นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์คณิตศาสตร์เหรียญทองแดง
5นายภัทรธร คำแน่นเคมีเหรียญทองแดง
6นายภัทรธร คำแน่นชีววิทยาเหรียญทองแดง
7นางสาวสิยามณฑ์ คำล้านชีววิทยาเหรียญทองแดง
8นางสาวรมิตา วังไพศาลภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
9นางสาวสิยามณฑ์ คำล้านภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
10นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
11นางสาวกมลลักษณ์ ทองทั่วภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
12นางสาววชิรดา ทางามภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
13นายภัทรธร คำแน่นภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
14นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
15นางสาวประภัสสร หลุบเลาภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
16นางสาวศศิธร สันติกุลธานีภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
17นางสาวญาณินท์ ผิวผันภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
18นายสมยศ เกิดสุวรรณภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง
19นายธนาวุฒิ แก้วมุงคุณภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง