ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และแจ้งกำหนดการเข้าค่าย 1 ระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2559 โดยมีรายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.ที่ผ่านการเข้าค่าย 1 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน

ที่ชื่อ -สกุลสาขา
1นายทีปกร แพงเนตร ฟิสิกส์
2นายพงศพัศ ประชุมแดงฟิสิกส์
3นางสาวพุทธพร ทองแดงฟิสิกส์
4นางสาวเอมอัชนา ไชยะเดชะดาราศาสตร์
5นายก่อกาณฑ์ กะมณีฟิสิกส์(ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
6นายปวิธ สกลเกียรติขจรฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
7นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิลฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 17 คน

ที่ชื่อ -สกุลสาขา
1นายภัทรธร คำแน่น ฟิสิกส์
2 นางสาวกมลชนก เจริญรัตน์ฟิสิกส์
3นางสาวประภัสสร หลุบเลาฟิสิกส์
4นางสาวรมิตา วังไพศาลฟิสิกส์
5นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์คณิตศาสตร์
6 นางสาวรมิตา วังไพศาลดาราศาสตร์
7นางสาวชุติมา พิมพ์พงษ์ดาราศาสตร์
8นางสาวภัคนภัสส์ ธานีดาราศาสตร์
9นางสาวชูศาสน์ เพชรแก้วสุขดาราศาสตร์
10นายภัทรธร คำแน่น เคมี (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)
11นางสาววชิรดา ทางามเคมี (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) สำรองอันดับ 2
12นางสาวสิยามณฑ์ คำล้านชีววิทยา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
13นางสาวญาณิศา บุตรมาศชีววิทยา (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)
14นายปรมพล ดวงทองฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
15นายชนกฤต ตั้งวรรณวิบูลย์ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
16นายชลปกรณ์ นีระพันธ์ฟิสิกส์  (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนมุกดาหาร)
17นายพีระดลย์ สายเคนคณิตศาสตร์ (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช)